Driven by you.

Privacy statement

Driessen Autogroep neemt uw privacy serieus en zal uw gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken. Dit privacyreglement heeft betrekking op de verwerking van uw persoonsgegevens door Driessen Autogroep in het kader van onze dienstverlening.

Onder het verwerken van persoonsgegevens wordt onder andere verstaan het verzamelen, opslaan, wijzigen, raadplegen of vernietigen van persoonsgegevens.

Hoe wij omgaan met uw bezoek aan onze website en het gebruik van cookies staat hier beschreven. 

De Driesen Autogroep gaat zorgvuldig om met uw gegevens en houdt zich daarbij aan de wetten die daarop van toepassing zijn. Dit houdt in dat de Driessen Autogroep:

 • Op een heldere en open wijze informeert over hoe en voor welk doel uw gegevens worden verwerkt
 • Uw gegevens alleen verwerkt als daar een duidelijk met u afgesproken doel voor is beveiligingsmaatregelen toepast om uw gegevens te beschermen tegen verlies en diefstal
 • U informeert over uw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt

Waarom verwerken wij gegevens?

Driessen Autogroep verwerkt uw gegevens omdat we dat in sommige gevallen verplicht zijn. U kunt hierbij denken aan factuurgegevens zoals naam, adres, postcode en woonplaats. Daarnaast willen wij graag onze afspraken met elkaar bevestigen via email of indien gewenst via de telefoon.

Wij verwerken gegevens o.a. ten behoeve van de volgende werkzaamheden:

 • Offerteproces
 • Order- en facturatieproces
 • Vastleggen van garantie
 • Het uitvoeren van proefritten
 • Het uitvoeren van marketingactiviteiten

Uw persoonsgegevens

Inzage
Als de Driessen Autogroep uw persoonsgegevens verwerkt, dan mag u deze inzien. U kunt tevens een kopie van deze gegevens opvragen.

Verbetering
Mochten gegevens door ons verkeerd zijn vastgelegd, dan heeft u het recht om deze aan te laten passen.

Verwijdering
U kunt ons vragen om de persoonsgegevens die we van u hebben, te verwijderen uit onze systemen. In bepaalde gevallen mogen wij gegevens als gevolg van andere regels en wetten niet verwijderen. Wij zullen u hiervan op de hoogte brengen. Wanneer wij uw gegevens verwijderen kunnen wij u niet langer op de hoogte houden van onze acties en andere relevante informatie.

Verstrekken van gegevens
U kunt ons vragen om een kopie van uw door ons verwerkte persoonsgegevens aan te leveren.  Driessen Autogroep zal deze in een gangbare en gestructureerde (digitale) vorm aan u ter beschikking stellen.

Beveiliging
Onderdeel van het serieus nemen van uw privacy is de bescherming van uw persoonsgegevens. Driessen Autogroep neemt uitgebreide maatregelen om uw gegevens te beschermen. 

Mocht ondanks alle maatregelen toch nog een beveiligingsincident plaatsvinden dan zullen wij alles in het werk stellen om de gevolgen daarvan zo klein mogelijk te houden. Mocht blijken dat het beveiligingsincident een datalek is, dan zullen wij de Autoriteit Persoonsgegevens daarvan op de hoogte brengen.

Sollicitanten
Ook wanneer u solliciteert naar een functie binnen Driessen Autogroep nemen wij de veiligheid van uw persoonsgegevens serieus. Graag lichten wij toe hoe we omgaan met de door u verstrekte persoonsgegevens en op welke manier wij een veilige verwerking waarborgen.

Om te kunnen solliciteren bij Driessen Autogroep vragen wij van sollicitanten dat ze online een sollicitatieformulier invullen en dit samen met een curriculum vitae naar ons toezenden. De persoonsgegevens die door sollicitanten aan ons worden verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor de sollicitatieprocedure bij Driessen Autogroep. Door het toesturen van het sollicitatieformulier en/of een e-mail met CV, gaat de sollicitant ermee akkoord dat de persoonsgegevens worden verwerkt door Driessen Autogroep in het kader van de sollicitatieprocedure.

Driessen Autogroep verwerkt de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn ten behoeve van het wervings- en selectieproces. Het betreft de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens
 • Geboortedatum, leeftijd en geslacht, burgerlijke staat, nationaliteit, kopie paspoort
 • Curriculum vitae (CV) informatie over opleidingen, stages en werkervaring.
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof
 • Andere gegevens die van belang kunnen zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften.

 Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om u te kunnen benaderen vanwege uw getoonde interesse in een functie bij onze organisatie
 • Om uw gegevens te kunnen delen met de manager die een vacature heeft
 • Om uw geschiktheid voor een bepaalde functie te kunnen beoordelen
 • Om u eventueel op te nemen in een kandidatenlijst (indien u hiervoor toestemming heeft gegeven)
 • Om geanonimiseerde statistische data op te stellen inzake het wervings- en selectieproces.

 Wij delen uw gegevens alleen intern aan de manager die belast is met de sollicitatieprocedure. Er worden geen gegevens gedeeld met derden, tenzij we daar op grond van de wet toe verplicht zijn.

Wij bewaren uw persoonsgegevens zonder toestemming tot acht weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Het is voor Driessen Autogroep noodzakelijk om de gegevens gedurende deze termijn te bewaren, omdat dit overeenkomt met de termijn van de proeftijd. Mocht de arbeidsovereenkomst met een nieuwe werknemer binnen de proeftijd worden beëindigd, dan kunnen de andere sollicitanten alsnog benaderd worden.

Acht weken na het einde van de sollicitatieprocedure worden uw gegevens definitief uit onze systemen verwijderd.

Desgevraagd kunnen kandidaten aangeven of ze ermee akkoord gaan dat hun gegevens gedurende een langere periode worden bewaard, zodat zij opnieuw benaderd kunnen worden, mocht er passende functie beschikbaar komen binnen Driessen autogroep. Indien u ermee hebt ingestemd om opgenomen te worden in een kandidatenlijst, dan zullen uw gegevens in elk geval binnen 1 jaar na opname in de kandidatenlijst worden verwijderd.

Afmelden

Wanneer u er niet langer prijs op stelt dat wij uw persoonsgegevens bewaren, dan zullen wij uw gegevens verwijderen zodra u daar om verzoekt. U kunt dit per e-mail aan ons doorgeven: privacy@driessenautogroep.nl. Dezelfde werkwijze kunt u gebruiken om ons te verzoeken aan te geven welke gegevens wij van u verwerken, of vragen om uw gegevens aan te vullen of te verbeteren. 

Waar kunt u terecht voor vragen en klachten

Indien u na het lezen van dit privacy statement nog vragen heeft over de verwerking van persoonsgegevens door de Driessen Autogroep dan kunt u een mail sturen naar: privacy@driessenautogroep.nl.

(Dit mailadres kan ook gebruikt worden indien u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens.)

Indien u van mening bent dat Driessen Autogroep in strijd handelt met de privacywetgeving dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Versie 2.0 - mei 2018