Driven by you.
Driven by you.

Driven by you

Mobiliteitsoplossingen op maat.

Geachte bezoeker (heer/mevrouw),

U heeft de pagina van Driessen Suzuki bezocht. Deze is niet meer actief (staat niet meer live). Hierbij willen wij u daarover informeren. De autobranche verandert in een hoog tempo. Dit dwingt ons om op een andere manier naar de markt te kijken, leert ons veranderen en om keuzes te maken.

Consolidatie dealerlandschap

Er vindt een consolidatie plaats in het dealerlandschap. Als gevolg hiervan heeft de Driessen Autogroep besloten haar dealeractiviteiten enigszins af te bouwen en te gaan investeren in nieuwe mobiliteit.

Overdracht activiteiten Driessen Suzuki aan Oostendorp Autogroep

Zo worden per 1 januari 2021 onze Suzuki activiteiten overgedragen aan Oostendorp Autogroep. Bijna alle medewerkers van Driessen Suzuki, voor u vertrouwde gezichten, blijven gewoon werkzaam voor dit merk,  alleen vanaf bovengenoemde datum bij Oostendorp Autogroep in Eindhoven.

Er verandert voor u, als Suzuki rijder, persoonlijk verder niets, behalve het feit dat de Suzuki activiteiten zullen verhuizen naar een nieuwe locatie in de Autowijk. U kunt vanaf 1 januari voor zowel sales als after sales terecht op de Pietersbergweg 31.

Om in contact te komen met Oostendorp Autogroep, klikt u op deze link: www.oostendorp-auto.nl/suzuki

Om u naar de toekomst toe van een goede garantieverlening te kunnen voorzien dragen wij uw gegevens per 1 januari 2021, zonder tegenbericht, derhalve over aan Oostendorp Autogroep. Op het gebied van after sales zullen wij ervoor zorgen, dat wanneer u uw winterbanden bij ons in opslag heeft liggen, deze zullen worden “overgedragen” aan Oostendorp Autogroep.

Wij willen hierbij natuurlijk van de gelegenheid gebruik maken u heel hartelijk te danken voor uw getoonde loyaliteit aan onze organisatie! Wij hebben dat altijd zeer gewaardeerd!

Hoogachtend en met vriendelijke groet,

 

Team Driessen Suzuki

Dear visitor (sir / madam),

You have visited the Driessen Suzuki page. This is no longer active (is no longer live). We would like to inform you about this. The automotive industry is changing at a rapid pace. This forces us to look at the market in a different way, teaches us to change and to make choices.

Consolidation dealer landscape

Consolidation is taking place in the dealer landscape. As a result, the Driessen Autogroep has decided to somewhat wind down its dealer activities and to invest in new mobility.

Transfer of Driessen Suzuki activities to Oostendorp Autogroep
For example, on January 1, 2021, our Suzuki activities will be transferred to Oostendorp Autogroep. Almost all employees of Driessen Suzuki, familiar faces to you, will continue to work for this brand, only from the above date at Oostendorp Autogroep in Eindhoven.

Nothing will change for you, as a Suzuki rider, personally, except for the fact that the Suzuki activities will move to a new location in the Autowijk. From 1 January, you can go to Pietersbergweg 31 for both sales and after sales.

To get in touch with Oostendorp Autogroep, click on this link: www.oostendorp-auto.nl/suzuki

In order to provide you with a good guarantee in the future, we will transfer your data to Oostendorp Autogroep as of 1 January 2021, without notice to the contrary. In the field of after sales, we will ensure that when you have your winter tires in storage with us, they will be “transferred” to Oostendorp Autogroep.

We would of course like to take this opportunity to thank you very much for your loyalty to our organization! We have always appreciated that!

Yours sincerely and with kind regards,

 

Team Driessen Suzuki